fbpx

תקנון תחרות פייסבוק

תקנון הגרלה ספטמבר/אוקטובר 2020


לייק ושיתוף וזוכים במארז קוקטיילים מבוקבקים מבית בן אנד טוניק 

1. פעילות בפייסבוק של שיווק וקידום דף הפייסבוק של בן אנד טוניק  באמצעות הגרלה נושאת פרס 


2. תקופת הפעילות: 15.09.2020 ועד יום  30.9.2020 בשעה 14:00, הפעילות מתבצעת באתר האינטרנט של בן אנד טוניק בעמוד הפייסבוק והאינסטגרם 

     

3.  לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט

 

4. השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של משתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה

על משתתפי הפעילות ללחוץ על כפתור ה -"לייק" בעמוד פייסבוק של בן אנד טוניק . לשתף את מודעת ההגרלה בעמוד פייסבוק האישי שלה, להגיב לפוסט ההגרלה. בין המשתתפים בפעילות תהיה הגרלה הנושאת פרס שהוגדר לעיל. משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה. משתתף המשתתף בפעילות בה הוא מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת ההגרלה, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.  כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות

 

5. הפרס – מארז קוקטיילים מבוקבקים  בהתאם למלאי החברה. 

  

6. .אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס.

 על מנת לקבל את הפרס, עורכי ההגרלה יודיעו למשתתף על זכייתו בסיום המועד האחרון להגרלה. על המשתתף שזכה תהיה את האחריות ליצור קשר עם מפעילי ההגרלה ולתאם את איסוף המוצר. אם הזוכה בהגרלה לא יצור קשר עד לתאריך 15.10.2020 הוא לא יהיה זכאי יותר לממש את הפרס. הפרס יהיה ניתן למימוש עד לתאריך ה – 30.10.2020 ממועד זה ואילך תפקע זכאותה של אותו משתתף לממש את הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס. עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס.

 

7. מבין המגיבים לפוסט ההגרלה, יוגרל מספר אקראי המסמל את מספר התגובה והוא יבחר להיות הזוכה. ההגרלה תתבצע בנוכחות עובדי החברה באופן אקראי וללא התייחסות לשמות המגיבים. תוצאות ההגרלה יפורסמו בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעת פייסבוק אישית. עורכת הפעילות תקבע מועד לאיסוף עצמי של המארז בבית העסק ביגאל אלון 18, אזור או משלוח עם שליח עד הבית בעלות של 12-50 ש"ח במרחק עד 30 קילומטר ממחסני בחברה,  אשר ישולמו לשליח ישירות. כתנאי לקבלת הפרס על הזוכה לספק כתובת מגורים מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד.

 

8. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתף הזכאי ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לה כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

 

 9. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין. המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 

10. ההשתתפות בפעילות מגיל 18 ומעלה ובהצגת תעודת זהות במקרה של זכייה.

 

11. עותקים של תקנון התחרות, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל המתעניין. עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט, מביעה כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבה לכל דבר ועניין. עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שיווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד

בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.


עורכת הפעילות: בן אנד טוניק ח.פ 203517891

Scroll to top
לחץ להתחלת צ'אט
היי! איך נוכל לעזור?
היי! איך נוכל לעזור?
דילוג לתוכן